UA-208174325-1
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Vårt uppdrag på Flytt och Städfix Växjö AB är enkelt: att tillhandahålla högkvalitativa tjänster för våra värdefulla kunder. Vårt team gör allt de kan för att tillgodose varje projekts specifika behov. Genom öppen kommunikation och exceptionell service hoppas vi att du hittar vad du söker från en professionellt städtjänst. För mer information eller allmänna förfrågningar, ta kontakt idag.

INTERGRITETSPOLICY

VILLKOR/TERMS OF USE

Villkor/Terms of use

Parter

Flytt och Städfix Växjö AB, Vasavägen 12 35261 Växjö,

www.flyttochstadfix.se, org. nr. 559327-1900, (nedan Flytt och

städfix Växjö AB).

Användare är den, fysisk eller juridisk person, som registrerar konto

för användning av Flytt och städfix Växjö AB tjänster. (nedan

Kunden).

Bakgrund

Flytt och städfix Växjö AB verkar inom tjänstesektorn och erbjuder

olika hushållsnära tjänster. Kunden har genom registrering och

webbplats, förklarat sig vara i behov av Flytt och städfix Växjö AB

tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om

följande:


1. Utbud av tjänster

1.1 Flytt och städfix Växjö AB tillhandahåller följande tjänster:

a) ”Hemstäd”, vilket omfattar dammsugning, våttorkning av golv,

damma av, städa/rengöra badrum/toalett, rengöring av

köksytor,tvättmaskin/torktumlare, rengöring av dusch/bad-avlopp,

samt andra tilläggstjänster som Flytt och städfix Växjö AB och

Kunden i samråd kommer överens om.

b) ”Fönsterputs”, vilket omfattar all form av städning av glas.

Prislistan är fast, dock kan priset diskuteras vid företag.

c) Textiltvätt, vilket omfattar tvätt av mattor och möbler, vi behandlar

möbler på plats och mattor tar vi med oss för tvättning

d) “Flyttstäd”, vilket omfattar en checklista som kan ses på vår

hemsida med alla punkter som ingår vid ett flyttstäd.

e) ”Kontor/Företagsstäd”, vilket omfattar städ hos företag där

behoven och priset skräddarsys för att tillgodose behoven.

f) “Industri/Byggstäd”, vilket omfattar vilket omfattar städ hos företag

där behoven och priset skräddarsys för att tillgodose behoven.

g) “Trappstädning” vilket omfattar städning av trappor och trapphus.

1.2 Det är Kundens ansvar att själv vara medveten om den tid och

datum Kunden har bokat tjänsten. Flytt och städfix Växjö AB tar

inget ansvar för att påminna Kunden. Bara om Flytt och städfix

växjö AB måste göra ändringar i bokningen kommer Kunden att

kontaktas.


2. Åtagande

2.1 Flytt och städfix Växjö AB förbinder sig att utföra överenskomna

tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Flytt och

städfix Växjö AB skall vid utförandet av tjänsten använda sig av

kompetent och lämplig personal.

2.2 Kunden ansvarar för att andra medlemmar i dennes hushåll

uppträder korrekt och ansvarsfullt mot Flytt och städfix Växjö AB

personal i samband med utförandet av tjänsten.

2.3 Kunden skall informera och samråda med Flytt och städfix

Växjö AB personal om samtliga förhållanden som den behöver

känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

Detta inkluderar strukturell information samt information om var

ledningar och rör är dragna. Flytt och städfix Växjö AB förbehåller

sig rätten att ej utföra beställd tjänst ifall de anser att Kunden inte är

informerad om förhållandena som är nödvändiga för tjänstens

utförande.

2.4 Kunden skall även informera Flytt och städfix Växjö AB om

eventuella risker med att utföra ett arbete, såsom gammal tapet,

mögel, ruttet material eller andra eventuella förhinder som kan

försvåra arbetet.

2.5 Kunden skall underlätta arbetet i den mån det går för Flytt och

städfix Växjö AB att utföra tjänsten. Vissa tjänster förutsätter

förberedelse för garanterat resultat inom den tidsram Pandy åtagit

sig jobbet, såsom bortplockade hinder, att korrekt material finns

tillgängligt samt en omöblerad bostad vid flyttstädning.

2.6 Kunden bär fullständigt ansvar för att informationen som

förmedlats till Flytt och städfix Växjö AB är korrekt, fullständig och

så detaljerad som möjligt för att Flytt och städfix Växjö AB skall

kunna uppskatta tidsåtgång och sedermera fastställa en offert. Då

kunden valt att undanhålla eller glömt att berätta väsentlig

information för det praktiska arbetet har Flytt och städfix Växjö AB

rätt att i efterhand fakturera arvode för det extraarbete som

tillkommit.

2.7 Flytt och städfix Växjö AB äger rätt att om särskilda skäl

föreligger, med omedelbar verkan häva detta åtagande. Flytt och

städfix Växjö AB skall dock därvid omgående informera och

samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att

arbetsmiljön är undermålig, osäker, ohälsosam eller annars sådan

att Flytt och städfix Växjö AB inte kan utföra tjänsten på ett effektivt

och bra sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Flytt och

städfix Växjö ABs personal inte fungerar tillfredsställande.

2.8 Flytt och städfix Växjö AB förutsätter att varken Kunden eller

Kundens närstående anställer Flytt och städfix Växjö ABs personal

för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker skall

Kunden utge ett vite till Flytt och städfix Växjö AB motsvarande tre

(3) heltids månadslöner (enligt gällande anställningsavtal med Flytt

och städfix Växjö AB) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd

person. Med ”närstående” avses i detta avtal;

a) den som är gift eller sammanboende med Kunden; och

b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden.

2.9 Flytt och städfix Växjö AB åtar sig att i erforderlig mån vara så

miljövänliga som möjligt i utförandet av tjänsten. Flytt och städfix

Växjö AB strävar alltid efter att minska sitt miljömässiga avtryck och

samarbetar med företag som hjälper Flytt och städfix Växjö AB att

tillhandahålla miljövänliga medel som håller hög kvalitet.

2.10 Dessa villkor samt Flytt och städfix Växjö AB Integritetspolicy

kan komma att ändras eller justeras. Det åligger kunden att hålla

sig uppdaterad om gällande villkor, priser och policys inför varje

beställning av Tjänster från Flytt och städfix Växjö AB.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1 Kunden skall till Flytt och städfix Växjö AB utge ersättning för

utförd tjänst enligt nu gällande priser vilka framgår i offert eller pris

som erbjuds i Förmedlingstjänsten.

3.2 Betalning sker enligt specificerad offert. Betalning skall ske

senast det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter

förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en

räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg

av åtta (8) procentenheter.

3.3 Faktura och offert anges i två belopp med anledning av

direktavdraget i Lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster

(s.k. RUT-avdrag). Det högre beloppet avser den totala kostnaden

för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen

skattereduktion för arbetskostnaden. Är Kunden berättigad till

skattereduktion skall det lägre beloppet väljas. Om Kunden ligger i

riskzonen för att skattereduktion ej kommer att medges skall det

högre beloppet väljas. Är Kunden inte berättigad till skattereduktion

kommer endast ett belopp anges på fakturan, totalbeloppet.

3.4 Administrativa avgifter kan tas ut för administrativt merarbete,

exempelvis vid fakturabetalning.

3.5 Om Kunden i 3.4 har valt det lägre beloppet så gäller att om

Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på

grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion, skall

Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalda beloppet

från ursprungsfakturan. Ifall kunden erlagt betalningen via

applikation och betalt med kort kommer en faktura skickas till den

adress som kunden står skriven på med resterande belopp.

3.6 Kunden skall meddela Flytt och städfix Växjö AB minst 48

timmar (2 dagar) i förväg om en specifik avtalad tjänst ej skall

utföras. I annat fall skall full ersättning för beställd tjänst erläggas.

Notera att total ersättningen gäller innan RUT-avdrag.

3.7 Anmärkningar på Flytt och städfix Växjö AB fakturor skall

skriftligen vara Flytt och städfix Växjö AB tillhanda senast 15 dagar

efter fakturadatum.

3.8 Flytt och städfix Växjö AB åtar sig att kunna ändra priser för de

nämnda tjänsterna i punkt 1.1 utan att behöva meddela kunden. Ett

arbete som är överenskommet innan prisförändringen skall inte följa

den nya prissättningen och det överenskomna priset består. Flytt

och städfix Växjö AB förbehåller sig att ändra prissättningen på

Tjänsterna utan att meddela Kunden. Det åligger kunden att inför

varje bokad Tjänst informera sig om aktuellt pris. Bokat pris gäller,

och vid abonnemang ändras priset efter 4 veckor.

4. Ansvarsbegränsning, etc.

4.1 Vid försening av service skall ersättning enligt punkt 3.1 inte

utgå för den tid som motsvarar förseningen, och vid helt utebliven

service som Flytt och städfix Växjö AB åtagit sig skall ingen

ersättning enligt punkt 3.1 utgå. Kundens rätt att innehålla

ersättning enligt vad nu sagts skall utgöra den enda sanktionen för

försenad eller utebliven tjänst enligt detta avtal. Flytt och städfix

Växjö AB ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan

uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse

enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven Tjänst

utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Kunden förbinder

sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för

ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan ideell eller ren

förmögenhetsskada med anledning av försenad eller utebliven

service.

4.2 Kunden skall erbjuda möjlighet till arbetsstart från och med 20

minuter från utsatt tid. Ifall kunden ej gjort det möjligt för Flytt och

städfix Växjö AB att påbörja arbetet 20 minuter efter utsatt tid kan

Pandy avsäga sig uppdraget. Flytt och städfix Växjö AB har då rätt

att debitera 100% av offererad tjänstekostnad mot kunden.

4.3 Kunden ska ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen ska

täcka de vanligaste förekommande skadorna i hemmet.

4.4 Flytt och städfix Växjö AB har tecknat försäkring för sin personal

och för att tillhandahålla de tjänster som nämns i 1.1.

4.5 Om det visas att Flytt och städfix Växjö AB eller dess personal

av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak- eller personskada

ersätter Flytt och städfix Växjö AB sådan skada (direkt skada eller

direkt förlust) eller så åtgärdar Flytt och städfix Växjö AB

skadan/felet.

4.6 Flytt och städfix Växjö AB svarar inte i något fall för ren

förmögenhetsskada, indirekta skador, psykiska skador eller

förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall,

utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

4.7 Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är

inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärderingen och

skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Flytt och städfix

Växjö ABs företagsförsäkring.

4.8 För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra

anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom

skälig tid efter utförd tjänst underrätta Flytt och städfix Växjö AB

därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen).

4.9 Kunden kan få det svårt att uppfylla sin bevisbörda om mer än

24 timmar förflutit efter utfört arbete varför det rekommenderas att

man meddelar Flytt och städfix Växjö AB om eventuella fel inom 24

timmar. Detta är framförallt viktigt när det kommer till själva

utförandet. När det gäller sakskada rekommenderas att man

meddelar Flytt och städfix Växjö AB inom fem (5) arbetsdagar efter

skadans uppkomst till Flytt och städfix Växjö AB. Om det finns

omständigheter som föranleder att anmälan om sakskada ej kan

ske senast fem (5) arbetsdagar efter utförd tjänst men inom skälig

tid görs en bedömning från fall till fall beroende på

omständigheterna huruvida Kunden har förlorat sin rätt till

ersättning gentemot Flytt och städfix Växjö AB.

4.10 Det är enbart Kunden som har rätt till garanti på utförd tjänst.

När resultatet är accepterat av Kunden förlängs ej garanti över till

ny innehavare av bostaden. Detta inkluderar även familj, vänner

och andra närstående till Kunden.

4.11 Kunden bär fullt ansvar till att det finns skälig tid för Flytt och

städfix Växjö AB att uppfylla garanti på utförd tjänst (minst 24h),

exempelvis kunna korrigera ej färdigställt arbete. Ifall skälig tid ej

erbjudits, har Kunden ej rätt till garanti och Kunden debiteras på

hela beloppet.

5. Uppsägning på grund av avtalsbrott

6.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp

detta avtal;

a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina

skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio

(30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten;

eller

b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar

ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen

infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på

obestånd.

7. Meddelanden

7.1 Meddelanden föranledda av detta avtal skall skickas skriftligen

till part till [email protected]

7.2 Om parts adress eller telefonnummer ändras skall denne

meddela motparten om ny adress/telefonnummer.

7.3 Överenskomna avvikelser från detta avtal skall, för att gälla,

upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

8. Tvist

8.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal

skall i första instans avgöras i Växjös tingsrätt.

9. Personuppgiftslag/GDPR

9.1 Genom användande av Flytt och städfix Växjö AB Tjänster

godkänner Kunden att dennes personuppgifter lagras. Flytt och

städfix Växjö AB använder de personuppgifter som Kunden lämnat i

syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som

möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster

samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna.

Kunder har enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning möjlighet

att kontakta Flytt och städfix Växjö AB för information om lagringen

av personuppgifter. Mer information går att finna i Flytt och städfix

Växjö ABs Integritetpolicy.

Flytt och städfix Växjö AB © 2021